Previous Next

ORGANIZACIJA TAKMIČENJA

Nivoi takmičenja

Za učenike osnovnih škola u TK, u organizaciji udruženja UPINITK, takmičenje će se izvoditi u tri nivoa:

Učenici koji ostvare najbolji plasman na kantonalnom takmičenju iz programiranja idu na Državno takmičenje iz programiranja (BHOI) koje nije u nadležnosti udruženja UPINITK. Najbolji na državnom takmičenju stiču pravo za odlazak na Balkansku informatičku olimpijadu za juniore.

Školsko takmičenje

Školsko takmičenje iz informatike sprovodi Komisija za školsko takmičenje iz informatike koja će pratiti regularnost takmičenja . Komisiju za školsko takmičenje imenuje direktor škole a čine je nastavnici informatike , nastavnici tehničke kulture ili drugi nastavnici ukoliko nema dovoljan broj za članove Komisije . Komisiju čine najmanje dva a najviše tri člana. Školsko takmičenje u programiranju mogu organizovati i profesori i nastavnici informatike i tehničke kulture a shodno saglasnosti Ministarstva obrazovanja i nauke TK, o tome prethodno moraju obavijestiti direktora škole. Direktor škole treba na osnovu izvještaja izdati rješenje ili potpisati uvjerenje o uspješno organizovanom školskom takmičenju. U izvještaj o organizaciji takmičenja, Komisija za školsko takmičenje će direktoru škole dostaviti pitanja za školsko takmičenje u programiranju koje sastavlja Odbor za takmičenje u programiranju na nivou kantona, izvještaj o organizaciji takmičenja, spisak učenika koji su učestvovali na takmičenju i rezultate takmičenja. Na školskom takmičenju u programiranju mogu učestvovati svi učenici od 6 do 9 razreda koji poznaju osnovnu programsku strukturu (prostu linijsku, strukturu grananja i strukturu petlji) ili bar dejlimično. Broj takmičara je limitiran brojem računara sa kojima škola raspolaže a organizator takmičenja shodno svojim mogućnostima i definisati. Takmičenje će se realizovati u programskim jezicima Python, C/C++,QBasic putem sistema REPL.IT ili putem odgovarajućih softvera za razvoj aplikacija (Dev C++, Code::Block, Python, QBasic). Kriterij bodovanja će biti dostavljen članovima komisije naknadno. Takmičenje se obavlja u učionici pod nadzorom Komisije za školsko takmičenje Broj takmičara koji prolazi na općinsko takmičenje će biti definisan na osnovu informacija o raspoloživom broju računara, organizatora općinskog takmičenja iz programiranja. Ukoliko škola nema dovoljan broj učenika da organizuje školsko takmičenje u programiranju, tada može prijaviti na općinsko takmičenje onoliko učenika koliko joj pripada po ključu a najmanje jednog takmičara. U tom slučaju nema potrebe za formiranjem Komisije za sprovođenje školskog takmičenja. Zadaci Komisije za školsko takmičenje:

 1. Sprovodi regularnost takmičenja
 2. Upoznaje učenike sa pravilnikom bodovanja
 3. Ocjenjuje radove i objavljuje rezultate
 4. Imenuje učenike za općinsko takmičenje u programiranju
 5. Izvještava direktora i predsjednika Odbora za sprovođenje takmičenja na nivou TK o rezultatima takmičenja
Članovima Komisije za školsko takmičenje po kriteriju vrednovanja nastavnika u vannastavnim aktivnostima pripada 1 bod u slučaju izdavanja rješenja ili uvjerenja o održavanju ovog nivoa takmičenja.

Općinsko takmičenje

Datum održavanja općinskih takmičenja: petak, 19.april 2019.
Tuzla
Škola domaćin Broj takmičara
JU Gimnazija "Meša Selimović" Tuzla 14
Škole učesnice Plasman na općinsko takmičenje
JU OŠ Tušanj 2
JU OŠ Sjenjak 2
JU OŠ Pazar 3
JU OŠ Kreka 2
JU OŠ "Novi Grad" Tuzla 5


Datum održavanja općinskih takmičenja: petak, 19.april 2019.
Živinice
Škola domaćin Broj takmičara
JU Gimnazija Živinice 12
Škole učesnice Plasman na općinsko takmičenje
JU OŠ Đurđevik 4
JU OŠ Višća 1
JU OŠ Šerići 4
JU Prva OŠ Živinice 2


Datum održavanja općinskih takmičenja: petak, 19.april 2019.
Gračanica
Škola Domaćin Ukupno takmičara
JU Gimnazija "dr.Mustafa Kamarić" Gračanica 12
Škole učesnice Plasman na općinsko takmičenje
JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica 3
JU Druga OŠ Gračanica 2
JU OŠ Doborovci 2
JU OŠ Soko 2
JU OŠ Džakule 2


Datum održavanja općinskih takmičenja: petak, 19.april 2019.
Gradačac
Škola Domaćin Ukupno takmičara
JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac 6
Škole učesnice Plasman na općinsko takmičenje
JU OŠ "Hasan Kikić" Gradačac 3
JU OŠ "Musa Ćazim Ćatić" Gradačac 3


Datum održavanja općinskih takmičenja: petak, 19.april 2019.
Lukavac
Škola domaćin Broj takmičara
JU MSŠ Lukavac 14
Škole učesnice Plasman na općinsko takmičenje
JU OŠ Dobošnica 1
JU OŠ Poljice 3
JU OŠ Puračić 2
JU OŠ Gnojnica 2
JU OŠ Prokosovići 1
JU OŠ Turija 1
JU OŠ "Lukavac Grad" 2
JU OŠ "Lukavac Mjesto" 2


Datum održavanja općinskih takmičenja: petak, 19.april 2019.
Srebrenik
Škola domaćin Broj takmičara
JU Druga OŠ Srebrenik 12
Škole učesnice Plasman na općinsko takmičenje
JU Prva OŠ Srebrenik 3
JU Druga OŠ Srebrenik 3
JU OŠ Duboki Potok 3
JU OŠ Rapatnica 3


Datum održavanja općinskih takmičenja: petak, 19.april 2019.
Kalesija
Škola domaćin Broj takmičara
JU MSŠ Kalesija 10
Škole učesnice Plasman na općinsko takmičenje
JU OŠ Vukovije 5
JU OŠ Rainci Gornji 5


Općinsko takmičenje iz informatike sprovodi Komisija za općinsko takmičenje iz informatike a koje imenuje Odbor za takmičenja pri udruženju UPINITK u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzla. Komisija za općinsko takmičenje iz programiranja prati regularnost takmičenja. Pitanja sastavlja Odbor za organizaciju takmičenja pri udruženju UPINITK u saradnji sa Pedagoškim zavodom Tuzla. Komisiju za općinsko takmičenje čine najmanje tri, a najviše pet članova. Članovi Komisije za općinsko takmičenje čine osobe sa drugih i općine domaćina u omjeru 40:60. Npr. ukoliko Komisija broji 3 člana tada 2 člana iz općine domaćina prati regularnost takmičenja, a 1 član sa područja drugih općina ocjenjuju radove učenika, ili ukoliko Komisija broji 5 članova, 3 člana općine domaćina prate regularnost takmičenja dok 2 člana sa drugih općina ocjenjuju radove učenika. Propozicije takmičenja (pravila, vrijeme i žalbe) će biti poznate na dan takmičenja. Općinskim takmičenjima prisustvuju isključivo učenici koji su prijavljeni Odboru za takmičenje na nivou TK, tj učenici koji su prošli školska takmičenja ili su po ključu o učestvovanju ostvarili pravo za općinsko npr. po ključu školi pripada 1 mjesto a prijavljen 1 učenik taj učenik direktno ide na općinsko takmičenje Broj učenika koji će učestvovati na Kantonalnom takmičenju će biti definisan na osnovu ključa koji će biti unaprijed definisan. Broj takmičara zavisi od toga sa kojom računarskom opremom raspolaže organizator općinskog takmičenja. Na općinskom takmičenju učestvuju učenici koji su ostvarili najbolje rezultate na školskim takmičenjima. Komisija za općinsko takmičenje će dobiti zadatke na dan takmičenja putem elektronske pošte. Takmičenje će se odvijati putem web stranice WWW.REPL.IT ili u nedostatku internet veze korištenjem odgovarajućih aplikacija: Python, C/C++, Qbasic. Na kantonalnom takmičenju učenici neće moći programirati u Qbasicu, nego se moraju prilagoditi propozicijama državnog takmičenja a koje prihvataju C/C++, Python, Java kao programske jezike za takmičenja Ukoliko na području jedne općine postoji onoliko zainteresiranihj takmičara koliko općini pripada po ključu ili manje, tada nema potrebe za organizovanjem općinskog takmičenja. Odbor za takmičenje na nivou TK automatski uvrštava ove učenike na kantonalno takmičenje. Ukoliko je broj učenika veći a ne postoji mogućnost za organizaciju in-class općinskog takmičenja, tada se formira online takmičenje za tu grupu učenika po posebnim pravilima. U slučaju da nije moguće izvesti online takmičenje iz tehničkih razloga, takmičari iz te općine se ne mogu plasirati na viši nivo. Zadaci Komisije za općinsko takmičenje

 1. Sprovodi regularnost takmičenja
 2. Upoznaje učenike sa pravilnikom bodovanja
 3. Ocjenjuje radove i objavljuje rezultate
 4. Imenuje učenike za kantonlano takmičenje u programiranju
 5. Izvještava odgovornu osobu u Pedagoškom zavodu i predsjednika Odbora za sprovođenje takmičenja na nivou TK o rezultatima takmičenja
 6. Rješava žalbe po pitanju takmičenja na općinskom nivou
Članovima Komisije za općinsko takmičenje po kriteriju vrednovanja nastavnika u vannastavnim aktivnostima pripada 2 boda u slučaju izdavanja rješenja ili uvjerenja o održavanju ovog nivoa takmičenja.

Kantonalno takmičenje

Domaćin kantonalnog takmičenja
Naziv škole Datum
JU Mješovita srednja hemijska škola Tuzla petak, 17.maj 2019.

Kantonalno takmičenje iz programiranja sprovodi Komisija za kantonalno takmičenje osnovnih škola TK pri udurženju UPINITK u saradnji sa Pedagoškim zavodom. Komisija za kantonalno takmičenje prati regularnost takmičenja , prati i objavljuje rezultate rada. Pitanja sastavljaju predstavnici Pedagoškog zavoda Tuzla. Kantonalno takmičenje se realizira in-class putem softvera po kojima se odvijaju Međunarodna takmičenja iz programiranja . Komisija za kantonalno takmičenje iz programiranja broji šest članova. Tri člana Komisije su zadužena za praćenje regularnosti takmičenja (dežurni profesori na takmičenju) a ostala tri za ocjenjivanje radova. Članove komisije bira Odbor za takmičenje na nivou kantona na prijedlog predsjednika Odbora. Na kantonalnom takmičenju učestvuju učenici koji su ostvarili plasman na in-class općinskom takmičenju iz programiranja ili online pod određenim uvjetima. Takmičenje se odvija po sistemu jedan učenik jedan računar. Komisija za kantonalno takmičenje iz programiranja dobija zadatke na dan takmičenja. Učenici nastupaju po šiframa. Takmičenje traje 150 minuta. U svakom trenutku, mentori učenika na monitoru mogu pratiti napredovanje učenika pod šiframa. Rezultati su poznati odmah po završetku takmičenja. Tri najbolja učenika će učestvovati na Državnom takmičenju iz programiranja BHOI. Kao kriterij za broj učenika po općinama na kantonalnom takmičenju za programiranje uzima se broj učenika u osnovnim školama po općinama. Svaka općina može imati najmanje jednog takmičara na kantonalnom nivou. Ostali broj takmičara se bira na osnovu koeficijenta koji općine dobiju po kriteriju brojnosti učenika po formuli

Broj učenika=(broj računara – 13 )* koeficijent
Broj računara
30


Općina Broj učenika Koeficijent Ukupno
Banovići
630
0.04
2
Doboj Istok
249
0.015
1
Čelić
401
0.026
1
Gračanica
1696
0.11
3
Gradačac
1544
0.01
3
Kalesija
638
0.04
2
Kladanj
202
0.01
1
Lukavac
1030
0.07
2
Sapna
246
0.015
1
Srebrenik
1028
0.07
2
Teočak
201
0.01
1
Tuzla
6171
0.4
8
Živinice
1587
0.1
3
Zadaci Komisije za kantonalno takmičenje iz programiranja
 1. Sprovodi regularnost takmičenja
 2. Upoznaje učenike sa pravilnikom bodovanja
 3. Ocjenjuje radove i objavljuje rezultate
 4. Imenuje učenike za državno takmičenje u programiranju
 5. Izvještava odgovornu osobu u Pedagoškom zavodu i predsjednika Odbora za sprovođenje takmičenja na nivou TK o rezultatima takmičenja
 6. Rješava žalbe po pitanju takmičenja na kantonalnom nivou
Članovima Komisije za kantonalno takmičenje po kriteriju vrednovanja nastavnika u vannastavnim aktivnostima pripada 3 boda u slučaju saglasnost Ministarstva obrazovanja i nauke TK, Pedagoškog zavoda Tuzla i izdavanja rješenja ili uvjerenja o održavanju ovog nivoa takmičenja od strane udruženja UPINITK.

Online takmičenje

Online takmičenje se sprovodi u situaciji ako nije moguće organizovati općinska takmičenja. Online takmičenje se u tom slučaju sprovodi za sve općine koji nisu u mogućnosti realizovati takmičenja zbog nedostataka tehničke opreme ili Komisije za realizaciju općinskog takmičenja.

Takmičenje će se realizovati u tri kola putem sistema REPL.IT u tačno navedeno vrijeme određenog datuma i trajaće 120 minuta. Takmičari iz općina učesnica će biti u jednom sistemu a na viši rang takmičenja ide onoliko učenika koliko pripada općini po ključu navedenom u Tabeli 1.